DYNAMICKÁ NEUROMUSKULÁRNA STABILIZÁCIA / DNS /

Zakladateľom dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie je Prof. PeadDr. Pavel Kolář, Ph.D. DNS je diagnostický a terapeutický koncept široko využívateľný predovšetkým vo fyzioterapii a príbuzných oboroch medicínskej praxe. Koncept je založený na princípoch vývojovej kineziológie tzn. neurofyzikálnych aspektoch zrania lokomočného systému. Taktiež nám presne podá informáciu a vysvetlenie vzniku porúch na úrovni kĺbu / kĺbová blokáda /, svalu / trigger point, svalová dysbalancia /. Využíva znalostí kľúčových princípov správania ľudskej motoriky, ktoré sú vyjadrením riadiacej funkcie centrálneho nervového systému / CNS /. Motorika ako vonkajší prejav týchto funkcií v sebe odráža všetky možné informácie spracovávané CNS. A práve toto globálne hodnotenie je v DNS využívané ako cenné vodítko v diagnostike porúch nie len pohybového systému. DNS nemožno chápať len ako systém cvičenia, ale treba brať na zreteľ, že je to ucelený pohľad na princípy fungovania pohybového systému, jeho vývoj, riadenie a príčiny vzniku porúch. Jedinečnosťami terapeutických prístupov v DNS je ich integrálne pôsobenie, kde cieleným ovplyvňovaním posturálnych a lokomočných funkcií pomocou špecifických pozícií a cvičenia dochádza spätne k ovplyvneniu správania a aktivity CNS a trvalejšej úprave jej prejavu. Hlavným cieľom DNS je nepreťažovaný segment, teda segment, ktorý je centrovaný, optimálne biomechanicky zaťažený, pozícia ktorá je mechanicky výhodná a umožňuje ekonomickú prácu svalu / maximálne vyváženie medzi agonistami a antagonistami, maximálne symetrické krytie kĺbových plôch, maximálny svalový ťah, protektývni / ochranný / vplyv na pasívne štruktúry. Ďalej je to vyvážená a koordinovaná svalová aktivita, ktorá umožní ekonomický pohyb a docieli optimálny program riadenia. Cieľom DNS nieje zmena svalovej funkcie, ale zmena riadiaceho programu. Nevyhnutná je stabilizácia popri lokomócii /pohybe /. DNS pracuje s našimi pohybovými stereotypmi, ktoré sú správne zachované, ale hlavne s tými nesprávnymi, ktoré vznikajú v priebehu života nesprávnym užívaním tela v denných činnostiach, športe. DNS sa snaží tieto nesprávne, zautomatizované stereotypy preprogramovať v našej CNS a cez princípy vývojovej kineziológie optimalizovať naše pohybové správanie.

Túto stabilizáciu nám vytvárajú:

 • krátke intersegmentové svaly chrbta
 • brušná stena
 • bránica
 • panvové dno
 • hlboké flexory cp

Hlavným stabilizátorom chrbta je intra – abdominálny / brušný / tlak, ktorý nám spevňuje chrbát z ventrálnej  / prednej / strany a tým sa nám vytvára koaktivácia / synchrónna aktivita / svalov trupu a chrbta – bránica, brušné svaly, chrbtové svaly, panvové dno. Brušné svaly a panvové dno sa zapájajú proti excentrickej kontrakcii bránice čím spoluvytvárajú vnútro brušný tlak. Najdôležitejším je aktivačný timing bránice, brušných svalov a panvového dna. Terapeut pomocou DNS využíva pohybový aparát klienta ako informačný zdroj, z ktorého dokáže diagnostikovať poruchy a zároveň  môže na tieto zmeny ucelene terapeuticky pôsobiť. Pri DNS koncepte sú nevyhnutné:

Diagnostika:

 • sada diagnostických testov, pri ktorých hodnotíme kvalitu stabilizácie a určujú kľúčovú oblasť insuficiencie / nedostatočnú činnosť, slabosť /
 • testovanie systému ako celku v rôznych posturálnych situáciách, ale vždy v dynamike
 • testovanie funkcie, ktorá je spojená so správnym časovým zapojením konkrétneho svalu

Terapia:

 • vychádzame zo základných polôh posturálneho vývoja a z testovacích pozícií
 • hlavným cieľom je oslovenie pohybových programov v CNS
 • individuálny prístup
 • podľa potreby kombinácia i iných metód pri rešpektovaní základných princípov

         

Indikácie DNS:

 • Chybné držanie tela u detí a dospelých
 • Skolióza, kyfóza chrbtice
 • Bolesti chrbtice
 • Pooperačné stavy chrbtice
 • Artrotické stavy
 • Neurologické ochorenia
 • Ortopedické ochorenia
 • Zlepšenie koordinácie pohybu