CHRÁNENÉ PRACOVISKO – Čo to je???

 

§55

   

Za chránené pracovisko sa na účely tohto zákona považuje pracovisko, na ktorom občan, fyzická osoba občana so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť. Chránené pracovisko je určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách.

 

 

O náhradnom plnení

 

Efektívne využite a ušetrite svoje financie!
Náhradne plnenie je synonymum slova pre „zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“.
Náhradné plnenie využívajú vo väčšine prípadov zamestnávatelia (štátna správa, samospráva, súkromné spoločnosti), ktorí zamestnávajú najmenej 20 zamestnancov.
Plnia si tým zákonnú povinnosť, ktorú im ukladá zákon č. 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 63 ods. 1 písm. d) je zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím v znení neskorších právnych predpisov a to zamestnávať 3,2 % zdravotne znevýhodnených občanov z celkového počtu svojich zamestnancov za rok.

Ak túto podmienku nespĺňate, ste povinní odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu Úradu práce vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Suma sa počíta za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS (pozn: môžu sa započítať len tí zamestnanci so ZPS čo u zamestnávateľa odpracovali v roku 2018 aspoň 6 mesiacov). Túto sumu si vypočítavate vo výkaze raz do roka a predkladáte ju vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Alebo zadáte objednávkou zákazku chránenému pracovisku na poskytnutie služieb v objeme za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS v roku 2018.
Pozn: danú službu, musí mať CHD povolenú v štatúte CHD (viď Štatút CHD tlačivo.)

 

Odvod:

Na započítanie jedného občana so ZP je zamestnávateľ povinný zadať zákazku podľa ustanovenia § 64 zákona o službách zamestnanosti vo výške 1 000 € ( 0,8 násobok celkovej ceny práce = 0,8 x 1 250,59 € = 1 000,47 € ).

 

Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu (za neplnenie povinnosti zamestnávať osoby so zdravotným znevýhodnením) a Ústredie a úrad uložia pokutu zamestnávateľovi, hostiteľskému subjektu alebo informujúcej organizácii za porušenie povinností podľa tohto zákona do výšky 33 193,91 €, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

Náhradné plnenie je výhodnejšie než povinný odvod! Rozdiel je až 123,69 €

Náhradné plnenie nie je možné uplatňovať spätne. Preto odporúčam využívať moje služby celý rok.

 

Od môjho chráneného pracoviska obdržíte na začiatku kalendárneho roka potvrdenie o realizovanej objednávke, ktoré Vám zašlem po obdržaní úhrady faktúry. Toto potvrdenie spolu s fotokópiou faktúry a dokladu o úhrade priložíte k už spomínanému výkazu, a tým máte nárok odpočítať si sumu realizovanej objednávky od vykázaného odvodu za nesplnenie povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím.
Týmto spôsobom ušetríte svoje financie a získate za ne služby, ktoré si skutočne užijete a efektívne využijete.

 

 

AKÉ SÚ POVINNÉ PLADBY A ODVODY

 

 Celkový počet zamestnancov : 100 x 3,2 = … Výsledok matematicky
 zaokrúhlite – do 0,49 vrátane smerom dole, od 0,50 vrátane smerom hore.

 

  Príklady:

  34 zamestnancov : 100 x 3,2 = 1,024
– mali by ste zamestnávať jedného zdravotne postihnutého alebo
– máte povinnosť platiť štátu odvod vo výške 1 078 Eur alebo
– môžete zadať zákazku či objednávku v chránenom pracovisku  vo forme
  náhradného plnenia iba za 958 Eur (úspora 120 Eur)                               

 

  160 zamestnancov : 100 x 3,2 = 5,12
– mali by ste zamestnávať piatich zdravotne postihnutých alebo
– máte povinnosť platiť štátu odvod vo výške 5 390 Eur alebo
– môžete zadať zákazku či objednávku v chránenom pracovisku vo forme
  náhradného plnenia iba za 4 790 Eur (úspora 600 Eur)                               

 

  862 zamestnancov : 100 x 3,2 = 27,584
– mali by ste zamestnávať 28 zdravotne postihnutých alebo
– máte povinnosť platiť štátu odvod vo výške 30 184 Eur alebo
– môžete zadať zákazku či objednávku v chránenom pracovisku vo forme
  náhradného plnenia iba za 26 824 Eur (úspora 3 360 Eur)

 

    A aká je celková nevypočitateľná získaná hodnota?

   Tá sa vyčísliť bohužiaľ nedá. Máte však istotu, že Vám budú poskytnuté kvalitné
   masérske procedúry a terapie od odborníka, ktorý Vaše telo vráti do funkčného a
   harmonického stavu nevyhnutného pre dnešný uponáhľaný spôsob života.